Terms & Conditions

GEBRUIKSVOORWAARDEN
VOOR DE WEPLOG APP
 
BELANGRIJK: DOOR DE WEPLOG APP EN DE ERAAN VERBONDEN DIENSTEN TE DOWNLOADEN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ER MEE AKKOORD EXCLUSIEF GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE OVEREENKOMST DIE U MET ONZE ONDERNEMING AANGAAT.
DE WEPLOG APP IS EEN EENVOUDIGE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE MOBIELE APPLICATIE DIE TOONT WAAR U BEST KUNT PLOGGEN. HET IS EEN EFFICIËNTE TOOL VOOR ORGANISATIES OM ZWERFVUIL AAN TE PAKKEN. NAAST DE MOBIELE APPLICATIE IS ER OOK EEN DASHBOARD UITSLUITEND BESCHIKBAAR VIA EEN WEBAPPLICATIE VOOR ADMINISTRATORS. MEER INFORMATIE LEEST U OP ONZE WEBSITE (https://weplog.be).
LEES EERST DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DE WEPLOG APP EN/OF HET DASHBOARD OPENT OF GEBRUIKT. BEVESTIG DAARNA UW AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR OP DE AKKOORD KNOP HIERONDER TE KLIKKEN DAN WEL OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE UW AKKOORD TE BEVESTIGEN.
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE OVEREENKOMST ZIJN EXCLUSIEF VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE WEPLOG APP EN DE ERAAN VERBONDEN DIENSTEN ZOALS HIERNA BEPAALD.
MEER INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VIA DE WEPLOG APP LEEST U IN ONZE PRIVACYVERKLARING BESCHIKBAAR OP WEPLOG.
 
1. DEFINITIES. Tenzij hieronder anders gedefinieerd, hebben begrippen of woorden met een hoofdletter de betekenis die is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst.
 
1.1. ADMINISTRATOR.“Administrator” betekent een persoon binnen of deel uitmakend van een groep Gebruikers, die zelf al dan niet Gebruiker is, die toegang heeft tot een dashboard verbonden met de WePlog App, uitsluitend beschikbaar als webapplicatie (en niet als mobiele applicatie) en in het kader daarvan instaat voor beheer, organisatie en wisselwerking van interne diensten, het versturen van locatiegebonden berichten aan Gebruikers, bv. voor informatieve doeleinden of voor het promoten en ondersteunen van lokaal ploggen, dan wel voor het beheer van de plogsessies van de Gebruikers binnen de groep.
 
1.2. DIENSTEN. "Diensten" betekent alle diensten die door de Onderneming aan U worden aangeboden en/of verstrekt in verband met de WePlog App.
 
1.3. GEBRUIKSVOORWAARDEN. Onder “Gebruiksvoorwaarden" wordt verstaan deze algemene gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst.
 
1.4. GEBRUIKER. "Gebruiker" of "U" of "Uw" betekent u of de persoon als plogger of Administrator die gebruik maakt van de WePlog App, als een eindgebruiker / licentiehouder en voor zijn/haar eigen privédoeleinden, dan wel een Administrator die geen gebruik maakt van de WePlog App.
 
1.5. GEBRUIKERSGEGEVENS. "Gebruikersgegevens" betekent alle informatie, gegevens en content die U als Gebruiker verstrekt, uploadt of gebruikt op of via de WePlog App of haar Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, berichten, foto's, video's of enige andere informatie, gegevens of content.
 
1.6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Onder “Intellectuele Eigendomsrechten" wordt verstaan alle intellectuele eigendomsrechten (ongeacht of zij verworven, voorwaardelijk, toekomstig zijn of anderszins) met inbegrip van doch niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, softwarerechten, domeinnamen, modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, uitvindingen, databankrechten, al dan niet gedeponeerd of geregistreerd, met inbegrip van alle aanvragen of registraties voor de bescherming van deze rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan, waar ook ter wereld bestaan, ongeacht of deze op heden bekend zijn of in de toekomst zullen ontstaan.
 
1.7. OVEREENKOMST. "Overeenkomst" betekent deze Gebruiksvoorwaarden en de (gebruiks)overeenkomst tussen U en de Onderneming, samen met eventuele bijlagen en/of bijzondere voorwaarden.
 
1.8. ONDERNEMING. "Onderneming" betekent BV WEPLOG, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Pontstraat 70, 9831 Sint-Martens-Latem (België), KBO 0739.590.059, eigenaar en licentiegever van de WePlog App. WEPLOG APP. De "WePlog App" betekent de mobiele applicatie ‘WePlog’, eigendom van, ontwikkeld en gecommercialiseerd door de Onderneming, inclusief databanken, ontwerpen, tools, software, componenten, gegevens, inclusief alle patches, updates, upgrades en/of toekomstige releases die via dergelijke upgrades worden verstrekt, applicatie programma interfaces en alle Diensten, alsook het WePlog dashboard uitsluitend beschikbaar als webapplicatie (niet als mobiele applicatie) voor Administrators.
 
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op Uw toegang tot en gebruik van de WePlog App en de Diensten. Door de WePlog App te downloaden, U te registeren en een gebruikersaccount aan te maken zoals hieronder beschreven, aanvaardt U de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden.
 
2.2. Eventuele andere algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van de WePlog App en de Diensten. De Gebruiker doet tevens afstand van de toepasselijkheid van zijn/haar eventuele eigen voorwaarden en/of (contract)bepalingen.
 
2.3. Als U niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kunt U geen gebruik maken van de WePlog App en de Diensten. Wij nodigen iedere Gebruiker uit om de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de WePlog App op welke wijze dan ook te gebruiken.
 
2.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen huidige Nederlandse versie van de Gebruiksvoorwaarden en een vertaling ervan, prevaleert huidige Nederlandse versie.
 
2.5. Wij hebben het recht om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de WePlog App te plaatsen en/of bekend te maken. Als U de WePlog App en/of haar Diensten blijft gebruiken nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, aanvaardt U onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Als U de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden niet kunt aanvaarden, kunt U het gebruik van de WePlog App staken, de Overeenkomst beëindigen en Uw Account verwijderen, onverminderd artikel 9 hieronder.
 
3. DOWNLOAD
3.1. De WePlog App (mobiele applicatie) is beschikbaar in de App Store (Apple) en Google Play (Android). Downloaden is kosteloos. De (mobiele) WePlog App kan gebruikt worden op een smartphone uitgerust met het besturingssysteem iOS 10 of Android (vanaf de vijfde versie).
 
3.2. Toegang tot het dashboard voor de Administrators wordt verschaft via een webapplicatie.
 
4. DIENSTEN - FUNCTIONALITEITEN
4.1. PLOGGEN
4.1.1. Algemeen. Via de WePlog App kan U nagaan waar U het best kan ploggen. U kunt U in het bijzonder nagaan op basis van overzichtelijke kleurcodes op de kaart van de omgeving waarin U de WePlog App gebruikt, welke straten rood dan wel groen gekleurd zijn. Aldus toont de WePlog App waar in Uw buurt recent zwerfvuil geruimd werd. Als Gebruiker kan U die gegevens gebruiken om zo efficiënt mogelijk te ploggen en afval op te ruimen. De real-time gegevens worden voortdurend geüpdatet door input van gegevens over plogsessies van andere Gebruikers via een gebruiksvriendelijke start/stop functionaliteit.
 
4.1.2. Groepen - Administrators. Ploggen en het gebruik van de WePlog App kan U individueel dan wel in groep doen in welk geval binnen Uw groep een of meerdere personen Administrator kunnen zijn. Die persoon zal toegang hebben tot een dashboard uitsluitend beschikbaar als webapplicatie (en niet als mobiele applicatie), met bijkomende functionaliteiten voor beheer, organisatie en wisselwerking van interne diensten (zo van toepassing) en het versturen van locatiegebonden berichten aan de Gebruikers binnen de groep, bv. voor informatieve doeleinden of voor het promoten en ondersteunen van lokaal ploggen.
 
4.2. INHOUD VAN DERDEN
De WePlog App of de Diensten kunnen links bevatten naar (content op) applicaties, websites, diensten, platforms, tools en/of advertenties van derden. De Onderneming heeft geen controle over dergelijke links of content van derden. Uw gebruik van die diensten, links of content en Uw handelingen of correspondentie met die derden is altijd op Uw eigen risico en kan onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden of (gebruiks- en/of privacy-) beleid van die derden. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van of op) deze diensten, links of inhoud van derden, met inbegrip van materiaal of content dat / die misleidend, onvolledig, foutief, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk kan zijn, noch voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die wordt geleden als gevolg van dergelijke diensten, links of inhoud van derden of Uw interacties of communicatie met dergelijke derden.
 
4.3. BESCHIKBAARHEID
De Onderneming heeft te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht om (i) wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de WePlog App en/of haar Diensten en (ii) het gebruik van de WePlog App te beperken of deze (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien dit naar onze mening en naar ons eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden.
 
4.4. SUPPORT
Voor eerstelijnsondersteuning door de Onderneming met betrekking tot het gebruik van de WePlog App kunt u contact opnemen met ons: info@weplog.be.
 
4.5. BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN
De Onderneming heeft het recht, naar eigen goeddunken en zonder U enige (schade)vergoeding of kosten te betalen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, enig onderdeel van de WePlog App of haar Diensten tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U bent als enige verantwoordelijk voor het opslaan, buiten de WePlog App of de Diensten, van een back-up van Uw Gebruikersgegevens.
 
5. UW VERPLICHTINGEN EN GARANTIES
5.1. U verklaart en garandeert dat: (i) U de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst heeft begrepen en de toepassing ervan aanvaardt; (ii) U het recht en de bevoegdheid en bekwaamheid heeft om de Overeenkomst aan te gaan en de WePlog App te downloaden en te gebruiken; (iii) U niet eerder bent geschorst of verwijderd van de WePlog App of van het gebruik van haar Diensten; (v) U bekwaam bent de Overeenkomst aan te gaan en voor de uitvoering van de Overeenkomst en dit geen inbreuk zal maken op enige andere overeenkomst(en) waaraan U gebonden bent. Als U de WePlog App of haar Diensten gebruikt namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert U dat de rechtspersoon rechtsgeldig is opgericht en bestaat en dat U die rechtspersoon op rechtsgeldige wijze kan vertegenwoordigen.
 
5.2. U verklaart en garandeert dat Uw gebruik van de WePlog App of haar Diensten te allen tijde in overeenstemming is en zal zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. U zal zich niet inlaten met activiteiten, praktijken of gedragingen die een inbreuk op dergelijke wetten en voorschriften zouden kunnen vormen. U zal elk mogelijke wettelijke inbreuk in verband met Uw gebruik van de WePlog App of haar Diensten, onmiddellijk aan de Onderneming melden.
 
5.3. U verklaart en garandeert dat Uw Gebruikersgegevens, Uw Account en alle andere gegevens, informatie of content die u via de WePlog App of haar Diensten verstrekt, juist, up-to-date en volledig zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om Uw Account te blokkeren of te verwijderen. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies die U maakt in verband met het gebruik van de WePlog App of haar Diensten.
 
5.4. U verklaart en garandeert dat Uw gebruik van de WePlog App of haar Diensten en Uw Gebruikersgegevens niet in strijd is of zal zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst.
 
6. GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPERKINGEN
6.1. TOEGANG - REGISTRATIE OP DE WEPLOG APP
6.1.1. Account. Om gebruik te kunnen maken van de WePlog App en haar Diensten dient U zich te registreren en een account aan te maken ('Account') alsook bepaalde (persoonlijke) gegevens te verstrekken via het registratieformulier. Dit kan worden gedaan via Facebook, Apple ID, Google of via e-mail en wachtwoord. In dit laatste geval zullen wij Uw naam (of nickname), e-mailadres en wachtwoord vragen (Uw afbeelding toevoegen en Uw taal aanpassen is optioneel). Deze registratie is uniek en individueel, d.w.z. dat er maar één Account per Gebruiker / natuurlijk persoon kan zijn. Een Account kan niet worden overgedragen aan een derde.
 
Door te registreren en een Account aan te maken, aanvaardt U de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst met de Onderneming. Indien U niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst, kunt U geen gebruik maken van de WePlog App of haar Diensten. U bent uitsluitend en integraal verantwoordelijk voor het eerbiedigen van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van Uw Account en alle activiteiten die onder Uw Account plaatsvinden. U stemt ermee in om de Onderneming onmiddellijk in kennis te stellen van elk (vermoedelijk) ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging of vertrouwelijkheid die een gevolg zijn van Uw fout of nalatigheid.
 
U kunt Uw persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen.
 
Als U Uw wachtwoord bent vergeten, kunt U een nieuw wachtwoord aanvragen via Uw e-mailadres.
 
6.1.2. Dashboard. Om toegang te krijgen tot het dashboard van de WePlog webapplicatie wordt de naam en het e-mailadres van de Administrators ingegeven die per e-mail een paswoord kunnen aanmaken en vervolgens kunnen inloggen via admin.weplog.be.
 
6.1.3. Verplichtingen. Voor het gebruik van Uw Account gelden de volgende verplichtingen:
 
6.1.3.1. U moet een sterk en veilig wachtwoord aanmaken en Uw gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim houden en vertrouwelijk behandelen.
 
6.1.3.2. U moet een correcte gebruikersnaam kiezen die niet beledigend of vulgair is en geen inbreuk maakt op rechten, met inbegrip van Intellectuele Eigendomsrechten, van derden of anderszins in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst.
 
6.1.3.3. U moet nauwkeurige, actuele en correcte informatie en gegevens verstrekken en bijhouden. Het is verboden om via Uw Account valse informatie of gegevens te verstrekken en/of te gebruiken of U voor te doen als een andere persoon, bedrijf of organisatie.
 
6.1.3.4. U dient de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te stellen als U beveiligingsinbreuken met betrekking tot Uw Account heeft ontdekt of vermoedt.
 
6.1.3.5. De Onderneming heeft het recht U de mogelijkheid te ontzeggen een Account aan te maken, het gebruik van Uw Account te beperken of op te schorten en/of het recht op toegang tot Uw Account te beëindigen teneinde ervoor te zorgen dat de WePlog App een betrouwbare en veilige applicatie is en blijft of indien U deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst schendt. Om dezelfde redenen of op dezelfde gronden heeft de Onderneming het recht om Uw gebruik van de WePlog App via andere Accounts die wij aan U kunnen koppelen, te beperken, op te schorten en/of te beëindigen. Als U onze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst schendt of heeft geschonden en Uw Account is opgeschort, beperkt of Uw toegang of gebruik is beperkt of beëindigd, is het U verboden zich (opnieuw) te registreren voor een nieuw Account of toegang tot en gebruik van de WePlog App via een ander Account of het Account van een andere Gebruiker.
 
6.1.3.6. Alleen U bent verantwoordelijk voor Uw Account en het gebruik ervan. De Onderneming gaat er op elk moment van uit dat alleen U zich kunt aanmelden met Uw Account en Uw gebruikersnaam en wachtwoord. De Onderneming verleent U in de regel slechts een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van de WePlog App en haar Diensten. De WePlog App en de Diensten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de Diensten en doeleinden zoals beschreven in artikel 4 hierboven en om de informatie te bekijken op de wijze en in het formaat zoals deze beschikbaar is gesteld op of via de WePlog App. U zult aan geen enkele persoon of entiteit enig recht op toegang tot of gebruik van enig deel van de WePlog App of haar Diensten verkopen, leasen, verhuren, uitlenen, verhandelen, overdragen, in licentie geven, in sublicentie geven, hosten, distribueren, aanpassen, commercieel exploiteren of anderszins verlenen of ter beschikking stellen. U zult geen toegang verkrijgen tot of gebruik maken van de WePlog App of haar Diensten om een soortgelijke of concurrerende web- of mobiele applicatie, platform, tool of service(s) te ontwikkelen, promoten of exploiteren.
 
6.1.4. Gebruikersgegevens
6.1.4.1. U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Gebruikersgegevens en Account en aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van Uw Gebruikersgegevens en Account, met inbegrip van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid ervan t.a.v. anderen of enige openbaarmaking van Uw Gebruikersgegevens waardoor U of een derde persoonlijk identificeerbaar wordt, en een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst of enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Onderneming is niet verplicht om back-ups te maken van Uw Gebruikersgegevens en kan deze op elk gewenst moment verwijderen. U bent als enige verantwoordelijk voor reservekopieën van Uw Gebruikersgegevens.
 
6.1.4.2. Als U van mening bent dat er enige inbreuk is gemaakt m.b.t. Uw Gebruikersgegevens, dient U dit onmiddellijk te melden aan de Onderneming (E.: info@weplog.be). Na ontvangst van een dergelijke melding zullen wij de Gebruikersgegevens in kwestie blokkeren of verwijderen. Wij hebben het recht om een verzoek tot beperking of verwijdering van Gebruikersgegevens te weigeren indien wij gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het verzoek. Indien wij daartoe aanleiding zien, hebben wij het recht om de Gebruikersgegevens te blokkeren, te verwijderen of te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder U of enige andere persoon of derde partij enige vergoeding te betalen. Het voorgaande geldt onverminderd de toepassing van dwingende wetgeving, met inbegrip van wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de GDPR).
 
6.1.4.3. U verleent hierbij aan de Onderneming, en verklaart en garandeert aan de Onderneming dat U het recht heeft om te verlenen, een onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende (wat betekent dat deze licentie de beëindiging van de Overeenkomst en/of van Uw toegang, gebruik of Account overleeft) en wereldwijde licentie om Uw Gebruikersgegevens te gebruiken, en om sublicenties in dit verband te verlenen, voor alle doeleinden die wij noodzakelijk achten, zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wetgeving (inzake gegevensbescherming), met inbegrip van de uitvoering van de Diensten, promotionele doeleinden en met het oog op het opnemen van Uw Gebruikersgegevens in of op de WePlog App en/of haar Diensten;
 
6.1.4.4. U zult de WePlog App of haar Diensten niet gebruiken voor, noch zal U Gebruikersgegevens of andere (persoonlijke) gegevens of informatie op de WePlog App, of links naar dergelijke inhoud, uploaden, indienen, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden, of een product of dienst aanbieden, dat:
     (i) onjuiste, onnauwkeurige, misplaatste of misleidende informatie bevat;
 
     (ii) inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van Intellectuele Eigendomsrechten of andere eigendomsrechten of (privacy)rechten;
 
     (iii) onwettig, schadelijk, beledigend, onrechtmatig, kwellend, bedreigend, vulgair, lasterlijk, vals, misleidend, onfatsoenlijk, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, inbreukmakend op privacy- of portretrechten, hatelijk of racistisch, seksueel, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 
     (iv) illegaal is of illegale activiteiten bevordert of inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving of door derden opgelegde verplichtingen of beperkingen;
 
     (v) de beelden van kinderen onder de achttien (18) jaar exploiteert of persoonlijke informatie van kinderen onder de achttien (18) jaar bekendmaakt of minderjarigen op enige andere wijze schaadt;
 
     (vi) persoonlijke gegevens over andere Gebruikers bevat, verzamelt of opslaat voor commerciële of onwettige doeleinden;
 
     (vii) zich voordoet als een persoon of entiteit, met inbegrip van een vertegenwoordiger of werknemer van de Onderneming, of valselijk verklaart of anderszins een onjuiste voorstelling geeft van Uw hoedanigheid of verbondenheid met een persoon of entiteit;
 
     (viii) politieke, economische of religieuze bewegingen, instellingen of partijen onderschrijft of op een manier die een persoon in de Gebruikersgegevens in een kwaad daglicht stelt of op een lasterlijke, onwettige, immorele of beledigende manier;
 
     (ix) een negatief effect heeft op de reputatie of de goede naam van de Onderneming;
 
     (x) U niet kan uploaden, posten, e-mailen of anderszins overdragen onder enige toepasselijke wet- of regelgeving of contractuele verplichting.
 
6.1.4.5. U stemt ermee in dat de Onderneming Gebruikersgegevens mag bewaren en/of openbaar maken indien de wet- of regelgeving dit vereist of indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om
 
     (i) te voldoen aan wettelijke verlichtingen,
 
     (ii) de Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst af te dwingen,
 
     (iii) te reageren op vorderingen of claims met betrekking tot de schending van rechten van derden of
 
     (iv) de rechten van de Onderneming, de Gebruikers of derden te beschermen.
 
6.1.4.6. U stemt ermee in dat de persoonsgegevens die door de Onderneming worden verwerkt met betrekking tot de Gebruikers of andere betrokkenen, onderworpen zijn aan de privacyverklaring van de Onderneming: [hyperlink invoegen].
 
6.1.5. Gebruiksvoorwaarden en –beperkingen
6.1.5.1. U verklaart en garandeert de WePlog App of haar Diensten niet te gebruiken om:
 
     (i) materiaal, producten, diensten of gegevens te uploaden, verzenden of verspreiden die (software)virussen, wormen, Trojaanse paarden, malware of enige andere computercode, bestanden of programma's of herhaalde verzoeken om informatie bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van software of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken, de kwaliteit van de werking van de WePlog App of haar Diensten te verminderen, de werking ervan te verstoren of de functionaliteit ervan te belemmeren, of een wezenlijk risico voor de veiligheid of de werking van de WePlog App of voor een derde zou veroorzaken;
 
     (ii) te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de WePlog App of haar Diensten of tot andere applicaties, websites, tools, computersystemen, software, diensten, platforms of netwerken die verbonden zijn met of gebruikt worden samen met de WePlog App of haar Diensten;
 
     (iii) software of geautomatiseerde scripts in de WePlog App of haar Diensten te introduceren om meerdere accounts te produceren, geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken en zoekopdrachten te genereren, of om gegevens of informatie van de WePlog App of haar Diensten te scrapen of op enigerlei andere wijze te bekomen;
 
     (iv) het uploaden, posten, e-mailen of anderszins overdragen of verzenden van ongevraagde, misleidende of anderszins onwettige reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van direct marketing, hetzij van commerciële of andere aard;
 
     (v) de WePlog App of haar Diensten aan te bieden, te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de WePlog App of de Diensten zijn bedoeld;
 
     (vi) reclame te maken, te koop aan te bieden of een product, dienst of artikel te verkopen waarvoor het U verboden is reclame te maken of te verkopen of te onderhouden krachtens enige toepasselijke wet- of regelgeving;
 
     (vii) het verkopen, in licentie geven of distribueren van enig werk of creatie als standalone of als onderdeel van een online databank of enige andere databank, of enig afgeleid product dat enig werk of creatie bevat, op zodanige wijze dat een derde het werk of de creatie kan gebruiken, downloaden, extraheren of er toegang toe verkrijgen als standalone bestand of toepassing, of op enige andere wijze enig werk of creatie delen met enige derde;
 
     (viii) enige (persoonlijke) informatie of gegevens over andere Gebruikers, met inbegrip van emailadressen of locatiegegevens, te verwerken, te verzamelen, op te slaan of te verzamelen zonder hun (vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige) toestemming;
 
     (ix) servers of netwerken verbonden met de WePlog App of haar Diensten te verstoren, te ontwrichten of overmatig te belasten, of het beleid, de procedures of de voorschriften van dergelijke servers of netwerken te schenden;
 
     (x) eigendomsvermeldingen of indicaties van (houderschap van) Intellectuele Eigendomsrechten in verband met de WePlog App of haar Diensten te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen;
 
     (xi) (opzettelijk of onopzettelijk) enige toepasselijke wet- of regelgeving schenden.
 
6.1.5.2. Uw Account is Uw verantwoordelijkheid. Alleen U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de technische middelen, zoals uw (mobiele) apparaten, computer en internetverbinding, bij toegang tot of gebruik van de WePlog App.
 
6.1.5.3. U dient zich altijd te houden aan de toepasselijke (nationale, Europese of internationale) wet- en regelgeving.
 
6.1.5.4. U stemt in met en voldoet aan alle gebruiksvoorwaarden en -beperkingen van andere diensten, platforms, websites, applicaties, netwerken of tools van derden die verbonden zijn en/of gebruikt worden samen of in verbinding met de WePlog App of haar Diensten.
 
6.1.6. Administrators. In het bijzonder zal U als Administrator, onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden (in het bijzonder artikel 10 hieronder), in het kader van de toegang tot en gebruik van het dashboard van de webapplicatie van WePlog en de hieraan verbonden Diensten, ook wanneer u zelf de mobiele WePlog App niet gebruikt om te ploggen, Gebruikersgegevens, persoonsgegevens en/of andere informatie van of i.v.m. andere Gebruikers (binnen de groep) waartoe u toegang heeft, te allen tijde strikt vertrouwelijk behandelen en op geen enkele wijze meedelen aan derden dan wel opslaan, verzamelen, verwerken of gebruiken voor enig ander doeleinde dan het beheer van de plogsessies van de Gebruikers binnen uw groep via het dashboard / webapplicatie.
 
7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. UITSLUITING(EN) VAN AANSPRAKELIJKHEID
7.1.1. De Onderneming biedt alleen de waarborgen die uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst worden vermeld. Waarborgen die worden gegeven zijn uitsluitend ten voordele van U en niet ten voordele van enige derde. Alle andere waarborgen, verklaringen, voorwaarden, hetzij impliciet of anderszins, mondeling of schriftelijk gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 
7.1.2. De WePlog App en haar Diensten worden altijd geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT", "BESCHIKBAAR" en "MET ALLE FOUTEN". De Onderneming geeft geen verklaringen, waarborgen of garanties van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) met betrekking tot het gebruik van de WePlog App of enige andere door de Onderneming verleende Dienst. U gebruikt de WePlog App altijd op Uw eigen risico. De Onderneming garandeert niet dat de WePlog App of haar Diensten vrij zijn van enige inbreuken of geschikt zijn voor een bepaald doel. De Onderneming geeft geen enkele verklaring of garantie (i) met betrekking tot de informatie of inhoud en/of functies die via de WePlog App of haar Diensten toegankelijk worden gemaakt, (ii) dat de WePlog App of haar Diensten aan Uw wensen, voorkeur of vereisten zullen voldoen, (iii) met betrekking tot activiteiten onder Uw Account waarvoor U de volledige verantwoordelijkheid neemt en alle risico's aanvaardt van enige geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot Uw Account en (iv) dat de WePlog App of haar Diensten beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke codes, volledig, wettelijk of veilig zullen zijn. Indien de WePlog App op enig moment niet beschikbaar is of in geval van fouten of gebreken, heeft de Onderneming het recht, naar eigen goeddunken, alle maatregelen te nemen die het passend of noodzakelijk acht, zonder afbreuk te doen aan de belangen van alle betrokken partijen.
 
7.1.3. De Onderneming is niet aansprakelijk voor communicatiestoringen, onderbrekingen, fouten, schade, verstoringen of vertragingen die U ondervindt bij het gebruik van de WePlog App of haar Diensten, ongeacht de oorzaak.
 
7.1.4. Ploggen, joggen, wandelen en andere buitenactiviteiten brengen bepaalde risico's met zich mee voor zowel personen als eigendommen. Er zijn veel variabelen, waaronder, maar niet beperkt tot, weer, fitnessniveau, terreinkenmerken en buitenervaring, waarmee rekening moet worden gehouden voordat een sessie via de WePlog App wordt gestart. U dient aldus voorbereid te zijn op uw plogsessie en ervoor te zorgen dat u de huidige weersomstandigheden en omstandigheden controleert voordat u naar buiten gaat om de WePlog te gebruiken. Wees altijd voorzichtig.
 
7.2. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
7.2.1. Onder voorbehoud van toepassing van dwingende wetgeving, en behalve in het geval van opzet of fraude door de Onderneming, zal de Onderneming in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens U voor:
 
     (i) gederfde inkomsten, gederfde winst, verlies van zaken, verlies van gegevens/Gebruikersgegevens, of enige andere indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, al dan niet als gevolg van Uw gebruik van de WePlog App of Uw handelingen of nalatigheden in het kader van voormeld gebruik;
 
     (ii) enig verlies, schade of vorderingen/claims die voortvloeien uit fouten, zoals vergeten wachtwoorden, verkeerd getypte adressen, serverfalen of gegevensverlies, beschadigde bestanden, ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde activiteiten van derden, waaronder het gebruik van virussen, phishing, brute forcing of andere aanvalsmiddelen tegen of in verband met de WePlog App of haar Diensten;
 
     (iii) de levering van onze Diensten, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van of in verband met Uw gebruik van de WePlog App of haar Diensten of als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten of anderszins;
 
     (iv) Gebruikersgegevens;
 
     (v) onrechtmatig gebruik van de WePlog App;
 
     (vi) Uw gebruik van externe dienstverleners of diensten;
 
     (vii) fouten in de tekst of inhoud van de WePlog App, bijvoorbeeld als gevolg van automatische vertalingen;
 
     (viii) technische problemen of andere defecten, gebreken of fouten van, in, op of in verband met de WePlog App.
 
7.2.2. De totale aansprakelijkheid van de Onderneming in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst, (het gebruik van) de WePlog App of haar Diensten zal in geen geval hoger zijn dan het maximumbedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Onderneming zou / zal uitkeren voor een gedekte claim. Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten.
 
7.2.3. U bent verplicht om gebeurlijke schade zo snel mogelijk na kennisname ervan aan de Onderneming te melden. Uw vordering tot schadevergoeding tegen de Onderneming vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden na de eerste vaststelling of kennisname van de schade.
 
7.3. OVERMACHT
1.10. De Onderneming is niet aansprakelijk voor, noch wordt de Onderneming geacht in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst te handelen als gevolg van, het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van de Onderneming redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt, met inbegrip van staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener hoofdaannemer of onderaannemer van de Onderneming, schaarste van materialen of grondstoffen, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van de Onderneming, insolventie van haar leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer, onvoldoende voorraad bij haar leverancier, hoofdaannemer of onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van de Onderneming. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor de Onderneming onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn.
 
8. VRIJWARING
U bent aansprakelijk en zal de Onderneming (en haar eventuele dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, werknemers en/of partners) volledig schadeloos stellen en vrijwaren, inclusief voor redelijke (advocaten)kosten, voor elke claim, verhaal of eis van een derde als gevolg van of voortvloeiend uit (i) Uw gebruik van of gedrag of handelswijze in verband met de WePlog App of haar Diensten, (ii) Uw Gebruikersgegevens, (iii) Uw interactie met enige andere Gebruiker of enig informatie, content, feedback die U verstrekt, (iv) Uw gebruik van enige andere platformen, diensten of tools in verband met de WePlog App en (vi) Uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst, van enige rechten van derden of van enige toepasselijke wet- en regelgeving.
 
9. DUUR EN BEËINDIGING
9.1. DUUR
De Overeenkomst treedt in werking met ingang van en blijft van kracht gedurende Uw gebruik van de WePlog App en/of haar Diensten.
 
9.2. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
9.2.1. U heeft het recht om te allen tijde en kosteloos Uw Account en/of de Overeenkomst te beëindigen en de WePlog App van Uw apparaat te verwijderen. In dat geval zullen al Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.
 
9.2.2. De Onderneming heeft het recht om Uw toegang tot en/of Uw rechten om gebruik te maken van de WePlog App of haar Diensten (inclusief Uw Account) met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, indien U enige bepaling van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst schendt of indien wij voldoende reden hebben om aan te nemen dat U deze schendt. De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade geleden door U of een derde als gevolg van een dergelijke opschorting of beëindiging.
 
9.2.3. De Onderneming heeft het recht om uw Account en/of de Overeenkomst te beëindigen ten gevolge van een wettelijke verplichting of ten gevolge van bepaalde andere belangen die desgevallend aan u zullen worden meegedeeld, onverminderde de toepassing van dwingende wetgeving.
 
9.2.4. De Onderneming heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen in geval van schending door U van een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst en U niet remedieert aan Uw tekortkoming uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning daartoe. De Onderneming hoeft geen remedietermijn van 14 kalenderdagen in acht te nemen voor een tekortkoming waaraan door zijn aard niet kan worden geremedieerd of in geval van een tekortkoming of uitzonderlijke omstandigheden die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maken. Dergelijke beëindiging wordt onmiddellijk van kracht nadat de Onderneming kennis heeft gegeven van haar beslissing om de Overeenkomst op die basis te beëindigen. De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade geleden door U of enige derde als gevolg van een dergelijke beëindiging.
 
9.2.5. Dit artikel 9.2 is van toepassing zonder afbreuk te doen aan andere aanvullende beschermende maatregelen die de Onderneming kan nemen om de WePlog App en/of andere Gebruikers te beschermen tegen inbreukmakend, frauduleus of anderszins ongepast of onrechtmatig gedrag of gebruik van de WePlog App.
 
9.3. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING
Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen Uw Account en recht(en) op toegang tot en gebruik van de WePlog app of haar Diensten (of een relevant deel daarvan) onmiddellijk worden beëindigd. Een dergelijke beëindiging kan de verwijdering van Uw Gebruikersgegevens met zich meebrengen (onverminderd de toepassing van dwingende wetgeving (inzake gegevensbescherming).
 
10. PRIVACY - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
10.1. De Onderneming en U zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR").
 
10.2. U zal geen persoonsgegevens van andere Gebruikers gebruiken, verwerken, opslaan en/of overdragen voor commerciële of direct marketing doeleinden, voor het verzenden van ongevraagde berichten of voor het benaderen van andere Gebruikers voor deze doeleinden.
 
10.3. Meer informatie over de verwerking van Uw persoonsgegevens als Gebruiker door WePlog vindt u in onze privacyverklaring beschikbaar is op [hyperlink]. Door de toegang tot, het registreren op en het gebruik van de WePlog App gaat U akkoord met onze privacyverklaring.
 
11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1. U erkent en aanvaardt in dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de WePlog App en/of haar Diensten te allen tijde exclusief eigendom zijn en zullen blijven van de Onderneming of haar licentiegevers. Geen enkel onderdeel van de WePlog App of haar Diensten mag worden gereproduceerd of publiek medegedeeld worden (met inbegrip van het kopiëren, distribueren, publiceren, downloaden, weergeven, plaatsen of verzenden), op welke wijze dan ook, in welke vorm of met welk middel dan ook.
 
11.2. Het is U verboden (enig onderdeel van) de WePlog App of haar Diensten te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, te vertalen, te decompileren of reverse engineeren, of op andere wijze trachten de broncode(s) te achterhalen van (software, applicaties, tools of onderdelen in) de WePlog App of haar Diensten (of van enig onderdeel daarvan).
 
11.3. Op elke (toekomstige) release, patch, update, wijziging, verbetering of andere toevoeging aan de functionaliteit van (software, applicaties, tools of onderdelen in) de WePlog App of haar Diensten zijn de huidige Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing.
 
11.4. U zal de Onderneming onmiddellijk in kennis stellen van gebeurlijke oneerlijke of onwettige (markt)praktijken of inbreuken op de Intellectuele Eigendomsrechten die U in verband met (Uw gebruik van) de WePlog App of zijn Diensten ontdekt, vaststelt of vermoedt.
 
12. ALGEMEEN
12.1. GEEN OVERDRACHT. U mag de Overeenkomst of een of meer van Uw rechten of verplichtingen op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst niet overdragen of delegeren, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins, aan enige derde of partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming. De Onderneming kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en zal U informeren als dit gebeurt. Als U de overdracht niet aanvaardbaar vindt, kunt U het gebruik van de WePlog App stopzetten, de Overeenkomst beëindigen en Uw Account verwijderen, onverminderd artikel 9 hierboven.
 
12.2. AFSTAND. Geen enkele nalatigheid of vertraging van een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin de Overeenkomst of de wet voorziet, zal een afstand inhouden van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel beletten of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of een ander recht of rechtsmiddel beletten of beperken.
 
12.3. DEELBAARHEID. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst, leidt in geen geval tot de nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen of het geheel van huidige Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst. In geval één van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluiting bij de bedoeling van partijen.
 
12.4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK. Deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De rechtbanken van Gent (afdelinge(n) Gent) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst.
 
13. VRAGEN - KLACHTEN Uw vragen of klachten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld aan info@weplog.be.
 
14. CONTACTGEGEVENS
Naam: BV WEPLOG
Zetel / adres: Pontstraat 70, 9831 Sint-Martens-Latem
KBO: 0739.590.059
BTW-nummer: BE0739.590.059
E-mail: info@weplog.be